PODMÍNKY A STORNA - KURZY TAJČI

Otevření kurzů tajči je z praktických důvodů podmíněno minimálním počtem účastníků. V případě, že se kurz nenaplní, nebude otevřen. 

Přihláška do kurzu tajči je závazná, odesláním závazné přihlášky má účastník místo v kurzu rezervováno a zavazuje se k úhradě ceny kurzovného v plné výši. Odesláním závazné přihlášky nebo zaplacením ceny kurzovného či její části projevuje účastník souhlas s veškerými podmínkami pohybového kurzu. V případě přihlášky těsně před zahájením kurzu a platby kurzovného dohodnuté na zahájení kurzu účastník akceptuje 100 % storno v plné výši kurzovného a zavazuje se uhradit plnou částku kurzovného i při své případné neúčasti v kurzu.

Na zahájení kurzu obdrží účastník Permanentku, která ho opravňuje k pravidelnému vstupu do kurzu. Permanentka je přenosná, v případě nepřítomnosti je možno za sebe do kurzu poslat náhradou jinou osobu, která se musí prokázat permanentkou účastníka kurzu, bez předložení permanentky není vstup do kurzu možný. Účastník kurzu obdrží v rámci ceny kurzovného 2 náhradní volné lekce, které je možno využít jako náhradu v případě nepřítomnosti v kurzu z jakýchkoliv důvodů, ale i jako skutečné lekce navíc ke kurzu, a to na jakékoliv jiné lekce ve stejné nebo nižší hodnotě vstupného. Náhradní volné lekce je možno využít po celé období zaplaceného kurzu, nikoliv však po jeho ukončení, náhradní volné lekce nelze převést do dalšího období kurzu.

V případě mimořádně dlouhodobé nepřítomnosti v kurzu z vážných zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením je možno účastníkovi poskytnout i další náhradní lekce nad rámec běžných podmínek kurzu.

Kurzovné je možno vrátit z vážných důvodů na základě písemné žádosti doručené ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení kurzu s odečtením stornovacího poplatku ve výši 50 % z ceny kurzovného. Po uplynutí této lhůty nebo při neúčasti na kurzu není nárok na vrácení ceny z jakýchkoliv důvodů. Je však možno za sebe zajistit náhradníka, na kterého bude cena převedena. Jiné žádosti nežli písemné nejsou akceptovány. V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele je účastníkovi nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz nebo je kurzovné vráceno v poměrné výši.

Kurzy neprobíhají v době státních svátků, vánočních, jarních, velikonočních prázdnin. 

V případě pozdního nástupu do kurzu uhradí účastník kurzovné v plné výši a má nárok na náhradu již proběhlých lekcí v jiném kurzu dle vlastního výběru kdykoliv během předplaceného období kurzu, nikoliv však po jeho ukončení.

Zasláním závazné přihlášky e-mailovou formou, osobním předáním závazné přihlášky nebo úhradou kurzovného či části kurzovného účastník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami pohybového kurzu a cvičebních lekcí pořádaných Českou asociací taijiquan o.s., že je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce a že netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly ve fyzickém cvičení. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží, které by nastaly v průběhu pohybového kurzu účastník prohlašuje, že se cvičení účastní se souhlasem svého ošetřujícího lékaře a na svou vlastní zodpovědnost.

Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost.

 

 

Česká asociace taijiquan

Vytvořeno službou Webnode